لینک به روزنه

www.rovzane.com

فروشنده و حسابدار

یک نفر فروشنده باروابط عمومی بالاتمام وقت دوشیفت یک نفرحسابدارباروابط عمومی بالاتمام وقت2شیفت ساعت کاری8تا14 و 16 تا 22 1هفته ازمایشی حقوق ماهی800 تومان

علیرضا دیدار
05142250072 - 09358992026
64 روز پیش
بلواربعثت بین خاتم و بعثت 44
249

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

مناسبت ها

کمپین حمایت از کالای ایرانی

اوقات شرعی نیشابور

۰۵:۰۴
۰۶:۳۷
۱۱:۲۸
۱۶:۲۰
۱۶:۴۰

آمار بازدیدکنندگان

۱۰
۶۹۳
۲۹۰۳
۹۷۴۳۹۴۹