لینک به روزنه

www.rovzane.com

حسابدار و فروشنده متعهد خانم جهت همکاری

به یک خانم حسابدار و فروشنده باروابط عمومی بالا نیازمندیم فروشگاه روشنایی ابرشهر زمینه کاری نورپردازی و برق ساختمان 2شیفت صبح از8تا14 عصراز16تا22 حقوق بعدازیک هفته کار ازمایشی توافق میشود

علیرضا دیدار
05142250072 - 09358992026
abarcity@gmail.com
150 روز پیش
http://
بلواربعثت بین خاتم و بعثت 44
149

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۵:۰۸
۰۶:۳۴
۱۲:۴۱
۱۸:۴۸
۱۹:۰۶

آمار بازدیدکنندگان

۹
۲۸۲
۲۳۸۹
۹۹۵۱۰۱۷