لینک به روزنه

www.rovzane.com

استخدام نیرو

استقلال مالی در100 روز *آموزش اصول ارتباطات و فروش در صنعت بیمه *آموزش مستمر و ارتقاء شغلی بین اعضاء در زمینه مدیر فروش و مدیر آموزش *معرفی برای دریافت کدنمایندگی بیمه *از بین واجدین شرایط پس از مصاحبه اولیه تعداد 10 نفر نیروی توانمندخانم و آقا استخدام میشوند. تلفن جهت هماهنگی09010593449 شهرهای مورد نیاز نیشابور و مشهد

09010593449 - 09151544839
8 روز پیش
با هماهنگی
77

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۳:۴۴
۰۵:۳۰
۱۲:۴۱
۱۹:۵۱
۲۰:۱۱

آمار بازدیدکنندگان

۱۷
۱۸۹۱
۱۸۷۸
۱۰۳۱۷۷۸۱