تقویم اخبار

تیر 1397
ی د س چ پ آ ش
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

بایگانی اخبار

لینک به روزنه

www.rovzane.com

اندر حكايت«خبرکَشای » نُشابور

پِش كَش به هَمَه ی اصحاب «خبر و خبركشي» بامَرام نُشابور

به قلم: سید النّحیف ، باقر الضّعیف!!!

ناقلان آثار و راويان اخبار چنين حكايت كردندي كه از ازمنه قديم نُشابوري ها يَد طولايي دِكار خبر و خبر كشي داشتندي و كُلُّهم دُنيارَ از اول دِكار خبر اینا مچرخوندن كه در روايات تاريخي مام اَميه كي شيخ فريدالدين عطار نشابوري داراي چاپ خَنه بو وكتابای زیادی چاپ مِكيد و روزنامه اي بنام «عطارنامه» كه تمام وقايق رَ د اُو منوُشت و چون مُغولا به نُشابور حمله كيدن، اي روزنامه به «چنگيزنامه ؟!!» تغيير نام يافت و دِ فضاي مجازيوم اولين كسي كي دِ تاريخ تلگرام و وايبر و واتساپ و اينستوگرام امروزي و سروش ديروزي ايراني؟! خادمَ رَ بر اساس قوانين نجوم و رياضي طيار كيد حكيم عمر خيام نشابوري بو كه از نُشابور با حسن صباح دِ قلعه اَلموت قزوين و خواجه نظام الملك دِ درباره سلجوقي د اُو زُمان دِ تماس بو كه مُردوم از كاراي   ای اَدم حيرون مونده بين، اَلبت حمالشُوم هَستن ؟! بله؛ ما نُشابوريا رَ دست كم مگيرن، حاله فهمين كي از اولش ما چي موخی بييم؟!!

«جان ما گورَه رَ حال كيدن!!! حال اَمين مگن بُوليت و مُوليت از نُشابور تاريخ در كنن ؟!! مگر ما خادمَ بِل ور کمَر مَه خورده !!»

الغرض، ما خيلي با حالم؛ بَوَر نِدَرِن از 118 وَ پُرسن، خدمت شما عارِضُم كی اي خبر و خبر كشي اُوقذر دِ خون ما نُشابوريا بيیه كي همه، عشق خبر كشي دِ سَر دوشتَن و دَرَن و تا اَلآنوم اگه جَریده یی  نِبيه شايعه پراكني کی ورنِفتیه ؟!! ببينن كه به سه سُوت از خادش شايعه در منَن!!؟ بابا ایول درن ها!! !

 حالَه بِگذرِم! اي بنده هاي خداي خبر كشاي نُشابوروم كی هَمَشه به لطف خدا داراي « فيشای حقوقي نجومين؟!» ولي رو نمنَن؟! تا کَسی ؟! خجَلَت نِکشَه؟  پس بری چی دِ كار خادشَ موندن ؟حاله مگوم بِرتَه:

دي اي شهر ما مُد روفته  كی  «كَل حُسين» همچني كي چارته اَدم مي بينه و يك بوقي د جلاوش،  ذوق زيَّه  مرَه و مرَه پُشت بوق و هر چي ميه بر عليه« مش حسن» ورمگه حال وظيفه ي  خطیرخبر كش چيه؟! كي ايره به مُردوم منتقل كنه، حال وقتي اينارَ منتشر منَه بجاي يقه ي «كَل حُسين» رَ بگيرن ،خبر كش بنده ي خدارَ خِفتش منَن.

يام اي كي سند ميَرَن كي « ننه ي قمر» دِ پُست شريفي كه دُشته بِ مینَّت  خدمت مِکیدَه؟!! هَمچی ورگُوی ورنِگُوی   پولار هَپُولي كيدَه، خاب خبركش بنده ي خدام اُورَ رو منَه  حال بجايي كي برَن«  ننه ي قمر»  رَ بريهپُوليش خِفتش كنن!!،  «  ننه ي قمر»  مَره از خبر كش به جرم « ورود به حريم خصوصي؟!!» شكايت منه؟؟؟ حاله بيا با لِيلي سفر كُو!؟

جونوم برته وَرگوَه كي هر روز از صُحب  تا شَو، اي خبركشاي با مرام ما كَل كَل دَرَن دست اخير شوم عين مُرغاي عزا و عروسي فقط گردن اينايَ كي مرَه به دَم تِغ  حال د اي  وسطوم «  ننه ي قمر»   و «كل حسين»  ما القیشتك مزنَن؟! !

القصه  د  ای  شهر نُشابور اي خبر كشاي مام به لطف وزارت فخيمه ي ارشاد!؟ زياد رُوفتن يك ماجراييم د اي وسط اتفاق اُفتيه كي از قديم مگن «مهمون مهمون رَ نمي بينه، صَحَب خَنَه هر دو رَه» حال اي خبركشاي مام کی بعضیا وقتی اونار می بینن اینگاری«  شو نَه نَه جانشَه رَ ؟!!»دیَن  ب جای  ایکی باهم  خوب َبشَن و هر روز از خادشَ سوژه؟! در کنَن  بعضی وقتام كي سوژه نِدَرن ور سَر و كلَّه ي هم مزنن!!! د اي وسطُم بعضيا ناقلاها  جا خَلي متَن و بزييَن ور سر و كله ي مام كي كَل روفته يِم.

خلاصه اي خبر كَشاي مام اصولا يك اعتقادي دَرن انوم اي كي  بَيید همه چي رَ بري مُردوم ورگُوي!؟، بعضياشَم از وقتي كي  د اي كار وارِد رُوفتَن حالَه اعتقاد شَرَ عَوض كيدَن و مگن «هذا رجال لِنّاس!؟» بله مام بَييد وكيل  و وصي مُردوم د شورا و مجلس برم مگر چي ما از بقيه كمتَره؟!!

بله چكََر كنِم دگه اي عالم خبر و خبر كشي «مونش خادمَ رَه كوشته، بُويري شُم مُردوم رَ» به هر حال اي کلُوترای  قَوم عزیز!!! اي قذر « با ما لَج مَكنِن، لَو و دَهَنتَ رَ كَج مَكنِن» ماکی قَتل نکیدَیِم !!!خبرکش رُفتَه یِم.

  قَولتَ متُوُم اَگه یک کار نونُ آودار برِم پیدا کنِن کی از ای« فیشای نجومی؟!! » دوشتََه بَشه شاید ای خبر وخبرکشی رَ وِل کیدُم؟! .

ولی نه خبر وخبرکشی شرَف دَره به هَرچی مال مُردوم خارَه پس شعار مو چیَه : « خبر کشی کار مُویَه ، خدا نگه دار مُویَه » دَم هَمَتَم گرم ،خدا حِفظتَه کنه نِه حذفتَه!!!.ای شالله.

درج نظر

کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید
XML نظرات: RSS | Atom

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

مناسبت ها

کمپین حمایت از کالای ایرانی

اوقات شرعی نیشابور

۰۳:۴۵
۰۵:۳۰
۱۲:۴۱
۱۹:۵۰
۲۰:۱۰

آمار بازدیدکنندگان

۷
۱۴۷۱
۳۳۸۷
۹۳۹۵۳۵۰