تقویم اخبار

مرداد 1398
ی د س چ پ آ ش
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

بایگانی اخبار

لینک به روزنه

www.rovzane.com

چکیده مقالات همایش علمی خیام 98

بسمه تعالی

حسین جهان تیغ: دکترای ادبیات انگلیسی و استادیار بخش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه یزد

   -. مولف، مترجم و ویراستار کتاب¬های متعدد در زمینه¬ی نمایشنامه و رمان

  -. دارای مقالات متعدد در زمینه¬ی نمایشنامه و سینما

  -. زمینه¬های پژوهشی: ادبیات پسا استعمارگرایی و مطالعات فرهنگی

چکیده سخنرانی:

هر ساله همایش¬های متعددی در زمینه¬ی خیام¬پژوهی برگزار می¬گردند. تمرکز اصلی این دست از همایش¬ها عمدتا حول

مسائلی است چون موثق بودن یا نبودن رباعیات نسبت داده شده به خیام و یا درک اشتباه ادوارد فیتزجرالد از مسائل

عرفانی و مستتر در رباعیات، که به نوبه¬ی خود واجد اهمیت هستند. عده¬ای نیز مشغول تقدیس خیام و مبرا دانستن وی

از تفکرات ابیقوری هستند که غربیان با خواندن ترجمه¬ی رباعیات خیام به وی نسبت داده¬اند. حال آن¬که لزوم اتخاذ

روش¬های جدید در خوانش و بازشناسی خیام و جهان¬بینی او احساس می¬شود. آن¬چه در این مقال عرضه می¬گردد بازنمایی

تفکرات خیام در آثار سینمایی غربی و مغایرت آن¬ها با آن¬چه ما از خیام، فیلسوف بزرگ، می¬شناسیم است. از آن¬جا که موضوع

اصلی همایش حاضر بررسی ترجمه و ارتباط آن با خیام است، سخنرانی حاضر نیز بر آن است تا ترجمان تفکرات خیام را در

مدیوم فیلم و سینما بررسی کند. برای نیل به این مقصود، با تکیه بر تکنیک¬ها و عناصر فیلم¬سازی و بررسی فرم، سعی بر آن

است تا محتوای مطروحه در فیلم¬های منتخب و بازنمایی اشتباه آن¬ها از تفکرات خیام را به مخاطب عرضه دارد.

رویکرد زبان شناختی در نفد ترجمه رباعیات خیام

معصومه دادپور کارشناس ارشد زبان شناسی

چکیده

لزوم علمی شدن فرایند ترجمه های ادبی بویژه رباعیات خیام به علت نبود رویکردهای زبان شناختی بسیار احساس می شود این رویکرد عبارتنداز: رویکرد زبان شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی، سبک شناختی و فرهنگ شناختی. پرسش اصلی مخاطبین همواره در بازه چگونگی صحت و دقت ترجمه ها می باشد و پاسخ آن را می بایست در ترجمه هایی یافت که مترجم رویکرد زبان شناختی و روان شناختی را بکار برده و عوامل درون متنی و برون متنی را نیز لحاظ نموده و نتیجتا ترجمه ای ارایه داده است که بایستی به سازش واژگانی و معنائی دارد

واژگان کلیدی:

نفد ترجمه- رویکرد ربان شناختی- ترجمه شعر- رباعیات خیام و مترجمان جهانی

کارشناس ارشد زبان شناسی

معصومه دادپور: مدرس تربیت معلم- دانشکده فنی و دبیر دبیرستان

مقاله:

1-            نقش زن در غزلیات حافظ

2-            نکات اصولی در ترجمه

3-            تشابهات زبان فارسی و پنجابی

4-            نقش تکنولوژی در ترجمه

کتاب:

تالیف فرهنگ لغت تاریخی انگلیسی به فارسی

 رویکرد زبان شناختی در نقد ترجمه رباعیات خیام

معصومه دادپور کارشناس ارشد زبان شناسی

 

در فرایند ترجمه به علت نبود رویکرد های زبان شناختی و روش علمی منسجم، مخاطب با خواندن متن ترجمه شده دچار ابهام و اختلال در معنی می شود و همواره سئوالاتی در ذهن او ایجاد می شود که کدام ترجمه صحیح تر است؟ و آیا این ترجمه اصل وفاداری به متن را داراست؟ آیا تمام ابعاد وجودی این رباعی به زبان دیگر برگردانده شده است؟ این مقاله سعی دارد آثار ترجمه شده ای که شهرت جهانی دارد را مانند فیتنر جرالد انگلیسی و احمد صافی نجفی عراقی و رزن آلمانی و ژیلبرت لازوا و آربری فرانسوی مورد بررسی قرار داده تا با استعانت از رویکرده های زبان شناختی روان شناختی جامعه شناختی و سبک شناختی به نقد ترجمه های فوق بپردازد.

امروزه در نقد زبان شناختی عوامل درون متنی و برون متنی نیز مورد توجه قرار می گیرد عوامل درون متنی شامل حذف و اضافه و تغییر معضلات که در برخی موارد بنابر ضرورت های شعری و ابهام زدایی معانی برای مخاطب انجام می شود و در بسیاری موارد بجاست. در برخی موارد نیز این تغییرات به اصل پیام ضربه وارد می کند و باعث عدم انتقال صحیح برخی از زیبایی های ادبی و معادل گزینی های ناصحیح می شود. در عوامل برون متنی نیز مواردی بررسی می شودکه مترجم افکار و اندیشه های خود را بر متن تحمیل نموده باعث تغییر مفهوم رباعی می شود.

دکتر احمد شیرخانی عضو هیات علمی و مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

فارغ التصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1395 با عنوان رساله "برایان فری یل: جهانی-محلی سازی ایرلند". برخی از فعالیت پژوهشی اینجانب به شرح زیر است:

ترجمه

1. ترجمه و دیدگاههای پسا-استعماری چاپ اول و ذوم. تهران نشر قطره، 1395 و 1397

2. ادوارد سعید کرمان، نشر هزار ،1385 . (برنده ی ترجمه برتر سال در استان کرمان)

3. At Moment. Zahedan: Mehrafarin, 1384.

مقاله

1. "ترجمه جهانی-محلی"، فصلنامه مطالعات ترجمه، سال سیزدهم، شماره 52، 1394

2. “A Study of Quranic Quotations in Iqbal’s Poetry: An Intertextual Approach”. Iranian journal of Applied Language Studies. 9. 1. (2017).

3. "ارتباط جهانی-محلی شدن و نمایش تک گویی در شفادهنده اثر برایان فری یل"، نقد ادبیات و زبان خارجی، دوره 11، شماره 15، 1394.

 چکیده

ترجمه در خلا صورت نمی گیرد. همواره در پستوی ترجمه قدرت یا قدرت هایی به کمین نشسته اند تا بوسیله آن به نیات و اهداف خود دست یابند. چنین اعمال قدرت های نامحسوسی به بهترین وجه در آثار ادبی قابل بررسی و ارئه هستند. یکی از دوره های تاریخی که در آن قدرت و ترجمه همدست می شوند، دوره ی امپریالیسم استعماری انگلیس است. البته باید به خاطر داشت که همیاری و همکاری ترجمه با قدرت استعماری لزوما آگاهانه و ارادی صورت نمی گیرد. حضور مترجم در کنار قوای استعماری در مستعمره های انگلیس برنامه استعماری این کشور را تسهیل می بخشید. چراکه مترجم راه دسترسی به بومیان، فرهنگ، عقاید و سنن آنان را برای استعمارگران هموار می ساخت. بررسی نظریات و ساختار ترجمه در عصر ویکتوریای انگلیس از مشابهت های ساختاری بین ترجمه و گفتمان استعماری پرده برمی دارد. شاید یکی از بهترین مواردی که نشان می دهد ترجمه در راستای اهداف استعماری پیش می رود، ترجمه ادوارد فیتزجرالد از رباعیات عمر خیام باشد. بررسی آراء این مترجم در خصوص فرهنگ و ادبیات فارسی، استراتژی هایی که او در ترجمه خود از رباعیات بکار می گیرد، و نقشی که این ترجمه در عرضه داشت تصویری دلخواه از خیام در اروپا دارد، جملگی به اعمال قدرت از سوی قدرت استعماری اشاره می کنند.

به نام او

مریم خلیلی جهان تیغ

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

رییس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، عضو هیات ممیزۀ دانشگاه

مدیر مسئول انتشارات دانشگاه، مدیر مسئول و سردبیر دو نشریۀ علمی پژوهشی پژوهشنامۀ ادب غنایی و دو فصلنامه مطالعات شبه قاره

گفتمان رباعیات خیام در تقابل با گفتمان های حاکم برزمانۀ او

چکیده

عمر خیام نیشابوری، که پیش از آن که شاعر باشد، ریاضیدان، منجم  و فیلسوف شناخته شده ای است، بواسطۀ چند رباعی که از آن میان برخی محققان مانند صادق هدایت فقط اصالت چهارده رباعی وی را تصریح کرده اند، فیلسوفی مادی و طبیعی دانسته شده و کسانی مانند نجم الدین رازی مولف مرصاد العباد و قفطی صاحب کتاب تاریخ الحکما، نیز نسبت هایی مانند فلسفی و دهری و طبایعی و اهل ضلالت و سرگشتۀ غافل و گم گشتۀ عاطل را به او می دهند.مترجمان رباعیات خیام نیز هر یک از ظن خود یار او شده اند ومانند فیتز جرالد و نیکلا تجربیات زندگی و زمانۀ  خود را از اشعار او درک کرده اند.جرالد او را شاعری، شادنوش و خوشگذران و عیاش می بیند که دم غنیمت می شمارد و از زندگی لذت می برد و لحظات باقی ماندۀ عمر را درمی یابد و نیکلا، مترجم فرانسوی رباعیات، او را یک صوفی تلقی می کند و معتقد است که او عشق و الوهیت را با نشانه های شراب و ساقی به مخاطب خود می نمایاند. سوال اصلی تحقیق پیش رو که به روش تحلیلی به آن پاسخ داده می شود، این است که آیا آنچنان که گفته شده خیام یک شاعر دهری، مادی، عیاش و لذت جوست؟ یا فیلسوفی است که در زمانۀ آمریت گفتمان جزمیت و تعصب و سختگیری، گفتمان دیگری را در تقابل با آن طرح می کند تا شادی و آرامش را برای لحظاتی هر چند کوتاه مهمان دل های خسته کند؟ نتیجۀ تحقیق نشان می دهد که رباعیات خیام پیش و بیش از آنکه، نمودار هستی شناسی شاعر و فلسفۀ حیات خود او باشد و زندگی عملی او را ترسیم کند، مقاومتی فرهنگی با جریان جبر حاکم بر زمانۀ سرد و تلخ و نابهنجاری است که او و مردم عصر سلجوقی را گرفتار رنج زیستن کرده است وگرنه او که حجه الحق، فیلسوف العالم ،سیدالحکمای مشرق و مغرب و به قول قفطی که از مخالفان فکری او نیز هست، امام خراسان و علّامۀ دوران است، او که مورد حمایت و اعزاز و اکرام وزیر متعصب سلجوقی است، نمی تواند شخصیت یک شادنوش لاابالی را داشته باشد.

کلید واژگان: گفتمان، خیام نیشابوری،ریاضیدان و منجم، تقابل فرهنگی

Mohsen Mobaraki

 

Ph.D. in Applied Linguistics (Child second language acquisition syntax) - Durham University, UK.

Functional categories in the L2 acquisition of English Morpho-Syntax

 

M.A. in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) - Allameh Tabataba’i University, Iran.

Improving paragraph writing through peer correction technique

 

B.A. in English translation - Allameh Tabataba’i University, Iran.

 

Localization process in the translation of Omar Khayyam’s quatrains by Edward FitzGerald

 

Localization is the process of adapting a product that has been previously translated into multiple languages to a specific country or region. It involves a comprehensive study of the target culture in order to correctly adapt the product to local needs. Omar Khayyam was Persianmathematicianastronomer, and poet. There is a tradition of attributing poetry to Omar Khayyam, written in the form of quatrains (rubāʿiyātرباعیات). This poetry became widely known to the English-reading world in a translation by Edward FitzGerald. In this speech, the presenter aims at identifying how much FitzGerald has localized his translation of rubāʿiyāt to make it interesting for the English readers.

محسن مبارک

 

Ph.D. در زبانشناسی کاربردی (نحو زبان دوم زبان کودک) - دانشگاه دورام، انگلستان.

دسته های کاربردی در L2 کسب انگلیسی Morpho-Syntax

 

M.A. در آموزش انگلیسی به عنوان زبان خارجی (TEFL) - دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.

بهبود نوشتن پاراگراف با استفاده از تکنیک اصلاح همکار

 

B.A. در ترجمه انگلیسی - دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.

 

فرایند محلی سازی در ترجمه چهار ربع عمر خیام توسط ادوارد فیتزجرالد

 

محلی سازی فرآیند تطبیق محصولی است که قبلا به چند زبان به یک کشور یا منطقه خاص ترجمه شده است. این شامل یک مطالعه جامع از فرهنگ هدف است تا به درستی محصول را به نیازهای محلی تطبیق دهد. عمر خیام، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعر فارسی بود. یک سنت متعلق به شعر به عمر خیام وجود دارد که در قالب چهار قطعه (rubā'iyat رباعیات) نوشته شده است. این ترجمه توسط ادوارد فیتزجرالد، این شعر به زبان انگلیسی به عنوان خوانده شده شناخته شده است. در این سخنرانی، خواننده به دنبال شناسایی چگونگی ترجمه فیتزجرالد از ترجمه rubā'iyāt خود است تا خوانندگان انگلیسی را جالب کند.

 

درج نظر

کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید
XML نظرات: RSS | Atom

پل های ارتباطی کاربران گرامی با روزنه

اوقات شرعی نیشابور

۰۴:۲۳
۰۵:۵۶
۱۲:۳۸
۱۹:۱۹
۱۹:۳۷

آمار بازدیدکنندگان

۶
۱۶۶
۱۲۷۱
۱۰۳۸۰۹۱۹